Déclaration du Professeur Ranjeva devant la Nation

Publié le par Ny Marina

ANTSO AVO EO ANATREHAN’NY FIRENENA

Ry Mpiray Tanindrazana havana,

1- Indro efa 18 volana mihoatra izay no latsaka tanteraka an-katerena ny firenentsika. Tapi-dalan-kaleha isika eo amin’ ny sehatry ny politika, toe-karena sy ny fiaraha-monina ary koa eo amin’ ny sehatry ny fifandraisana amin’ ireo firenena hafa. Efa voatanisa ao amin’ ny fanehoan-kevitra “ Vonjy Aina” ny vaha-olana manoloana ny fahoriana mianjady amin’ ny isam-batan’ olona, ny isa-tokan-trano sy ny Firenena Malagasy. Tsy nisy nandiso na nanakiana izany. Mahavelom-bolo aza fa mitombo isan’ andro ny olona, sokajy sy antokon’ olona mankasitraka ka manohana ny tolo-kevitra. Ka ny fiarahana dia sy ny fiaraha-miasa no hampanjary sy hahatomombana ny famonjena ny ain’ ny Firenena.

2- Misy ratra maro aty anatintsika ary mbola mikiky ireny zava-miseho mifandimby ireny Tsy mandeha amin’ ny laoniny intsony ny fizotran’ ny fiainantsika andavan’ andro. Mahazo laka ny baranahiny. Na ny fanajàna ny lalàna velona aza dia tsy miantoka intsony ny zon’ ny tsirairay sy ny fandriampahaleman’ ny fiaraha-monina. 3-Ny tsy fiekena fa tafalentika anatin’ ny kizo ny firenena dia mitory fahajambana sy tsy firaharahiana ny mpiray tanindrazana.

4-Hita mibaribary hatreto fa tsy nahovoka avokoa ireo saritsarim-bahaolana naroso hatramin’ izao satria : Natao tsinontsinona ny fototra ijoroan’ ny demokrasia dia ny fifampidinihana sy fifanakalozan-kevitra Nosandohana ny tena atao hoe ara-dalàna Nampiasaina ny herisetra na amin’ ny fiteny, na amin’ ny fihetsika eny hatramin’ ny basy aza mba hampanginana ireo izay mba mitaraina na maneho ny heviny. Niziriziry amin’ ny fisainana tari-tokana ka manilika ary mihevitra ny maro ho bodo sy bado

5-Notapahina ny fifandraisana nisy tamin’ ireo firenena hafa ka mampitoka-monina antsika ary namotsotra ireo fanampiana madio sy ara-dalàna. Ary ny loza àry dia lazaina amintsika fa tsy ilaina intsony ny fifandraisana amin’ ny any ivelany satria izany hono ny fiandrianam-pirenena.

6- Koa dia ambara etoana fa tokony hatsahatra amin’ izay ny fomba sy fihetsika mamoa fady toy ny tapi-maso isan-karazany, ny fanenjehana samihafa, ny fieboeboana sy fanabatiana ary ny firangorangoana.

7- Ndeha hatsahatra ireo rehetra ireo satria : Tsy izany velively no tokony ho anjaran’ ny Malagasy Tsy toa izao mihitsy no lahatra ho an’ ny firenentsika

8- Fa dia nahoana no tsy nomena hasina ny teny nifanaovana raha tany ka hanavotra marina ny firenena?

9- Tsy ny tombontsoan’ ny mpanao politika samy irery na ny fifanarahan’ ny sasantsasany amin’ izy ireo no ahazoana manavotra ny ain’ ny Malagasy. 10- Tsy adidin’ olom-bitsy na antokon’ olona intsony ny fanavotana fa antsika rehetra 11- Ny fitondrana tetezamita izay arosoko dia tsy mirona amin’ ny olona na vondron’ olona manokana fa miandany amin’ ny paika mitera-boka-tsoa ho an’ ny besinimaro. Ny fifampihavanana no fitsaboana fototra afaka hamoaka antsika amin’ izao krizy izao ka ametrahana am-pitoniana ny repoblika vaovao.

12- Mba tsy hieritreretan’ ny olona fa sanatria voaozona ny firenentsika, ary eo anatrehan’ ny malagasy rehetra, dia manao antso avo amin’ Andriamatoa isany Ratsiraka Didier, Zafy Albert, Ravalomanana Marc sy Rajoelina Andry mba ampitsahatra ny fifandonana noho ny tsy fitovian-kevitra. Mitodika manokana amin’ Andriamatoa Rajoelina Andry mba hanolotra ny andraikitra amina Tetezamita tena izy. Fihetsika maha be voninahitra sy feno fahendrena ary adidin’ olona mendrika ho an’ ny Tanindrazana izany. Antitranteriko fa tsy hilatsaka ho fidiana ho filohan’ ny Repoblika aho (Président de la République) fa araky ny efa voalazako dia manolo-tena hiadidy ny Tetezamita tena izy. Antananarivo faha 12 oktobra 2010

 

Mes chers compatriotes,

1 - Voici plus de 18 mois que le pays est enlisé dans une crise politique, diplomatique , économique, sociale sans précédent, nous ne reviendrons plus sur les malheurs qui sévissent au sein de la Nation, de chaque foyer jusque dans la vie de chaque individu. Nos propositions et notre projet de sauvetage de la Nation « VONJY AINA » n’ ont pas été rejetés. Les événements actuels corroborent nos analyses.

2 - Des blessures restent profondément ancrées dans les cœ et dans la chair. urs Des hommes et des femmes vivent injustement de grandes souffrances dans les fers. Le droit n’ est plus une garantie de sécurité.

3 - Ne pas reconnaître que notre Nation est dans le chaos total relève de la cécité, de la surdité et d’ un mépris d’ autrui irresponsable. Il est clair que les réponses apportées jusqu’ à ce jour sont restées vaines car : bafouer les fondamentaux de la démocratie en refusant le dialogue, s’ affubler d’ une pseudo légalité, utiliser la violence des mots et des gestes et la force des armes pour faire taire ceux qui ont mal , persister dans la pensée unique en excluant tous ceux qui pensent et envisagent l’ avenir autrement,

4 - Ne peuvent être qu’ une politique de fuite en avant suicidaire pour les Malgaches.

5 - Isoler diplomatiquement le pays, c’ est le priver de tous les apports légitimes et légaux. Pire. Faire croire aux souveraineté est duperie. Je le dis clairement : C’ est à toutes ces dérives : mascarades, réponses trompe-l’ œil, humiliations, arrogance, avidité qu’ il faut mettre fin. Cela écœure nos compatriotes de la chose et du monde politiques. NON, nos compatriotes et notre pays ne méritent pas un sort pareil et dégradant. NON, le destin de notre pays et d’ une nouvelle République ne peuvent s’ écrire dans l’ unilatéralisme , l’ exclusion, l’ inconstance des orientations et des actes , la manipulation de la légitimité et de la souveraineté populaires, qui sont source d’ instabilité et d’ aventurisme. La transition que je propose doit se concevoir et être menée dans une nouvelle démarche caractérisée par une neutralité positive et incarnée par des hommes et des femmes capables de rassembler et qui ne sauraient être suspectés de partialité et dont la compétence est incontestable au plan national et international. C’ est pourquoi, prenant à témoin la Nation toute entière, J’ invite Messieurs Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina à mettre un terme définitif à leurs différends. A Monsieur Andry Rajoelina en particulier je demande simplement de transmettre les responsabilités à une vraie transition neutre. Pour la Patrie, c’ est un geste de grandeur, d’ honneur et un devoir d’ homme digne. N’ étant pas candidat aux élections présidentielles je me tiens à la disposition de la vraie transition.

Je vous remercie.

Antananarivo le 12 octobre 2010

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

research papers writing 22/12/2010 09:03


I have been visiting various blogs for my research papers writing assignment. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards